Dotacje dla bezrobotnych
Dotacje dla firm
obrazek

Kurs specjalistyczny Ordynowanie leków i wypisywanie recept, część 1 dla pielęgniarek i położnych

 Cena tego kursu to tylko: 899.00 PLN
Popularność kursu: 98.6%      Opinie: 271      wróć do kursów

Kurs specjalistyczny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z ustawą z dnia 15 lipca 2011 r.o zawodach pielęgniarki i położnej Dz.U. z 2014 r., poz. 1435, z późn. zm. ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną wiedzy i umiejętności do wykonywania określonych czynności zawodowych przy udzielaniu świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych.

Absolwent po ukończeniu kursu otrzymuje zaświadczenie w języku polskim wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych oraz kartę kwalifikacyjną, która zgodnie z Rozporządzeniem stanowi potwierdzenie ukończenia szkolenia.
Po ukończonym szkoleniu uczestnik jest przygotowany do samodzielnego wykonywania czynności zawodowych w obszarze realizowanego szkolenia.
Krajowy Instytut Medyczny posiada ogromne doświadczenie w zwiększaniu kwalifikacji pielęgniarek i położnych. Kwalifikacje wydane przez Krajowy Instytut Medyczny są honorowane zarówno w instytucjach państwowych jak i prywatnych.
UWAGA Szczegółowe informacje o przebiegu szkolenia, rejestracji, płatnościach oraz wymogach technicznych znajdują się poniżej w dziale FAQ - podstawowe informacje o kursie. Kliknij Zobacz Więcej, aby rozwinąć dział FAQ oraz opinie absolwentów
.PROGRAM KURSU - pobierz ZAŚWIADCZENIE nr 6/2019 o wpisie do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych   

Przesuń kursor myszy po wizualizacji aby powiększyć

FAQ - podstawowe informacje o kursie

Najnowsze Opinie Absolwentów

1) Codaje mi ukończenie kursu specjalistycznego ordynowania leków i wypisywania recept, część 1 dla pielęgniarek i położnych?


Ukończenie kursu specjalistycznegodaje wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania czynności w zakresierealizowanego szkolenia.

Po ukończeniu w/w szkoleniaKursant otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MinistraZdrowia, dzięki któremu uzyskuje kwalifikacje potrzebne do udzielaniaokreślonych świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres danej dziedzinypielęgniarstwa lub dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.

2) Jakiesą warunki, aby zapisać się na szkolenie?

Do kursu specjalistycznego mogą przystąpićpielęgniarki lub położne, które:- posiadają prawo wykonywania zawodu. Uwaga Kurs skierowany jest do pielęgniarek, które posiadają magistra pielęgniarstwa lub specjalizację. 

3) Iletrwa kurs i w jakim czasie trzeba go ukończyć?  

Kursprzygotowany jest w oparciu o podstawę programową zatwierdzoną przez Ministra Zdrowia. Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizacjęprogramu kursu specjalistycznego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażuwynosi 65 godzin dydaktycznych:

zajęcia teoretyczne – 45 godzin,

zajęcia praktyczne – 20 godzin.

Kurs realizowany jest zgodniez Harmonogramem kształcenia, udostępnianym indywidualnie uczestnikomkształcenia.

4) Czydokumenty trzeba odnawiać?

Dokumentysą wydawane na podstawie odpowiednich rozporządzeń i są dożywotnie Niewymagają dodatkowych uaktualnień, w związku z czym nie ponosi się dodatkowychkosztów. 

5) Jakzapisać się na kurs? 

Abyzapisać się na kurs, należy wejść na stronę główną www.medical.edu.pl, anastępnie odnaleźć i kliknąć właściwy kurs. Po wejściu w szkolenie, należykliknąć niebieską ikonkę z napisem „zapisz się” i wypełnić formularzrejestracyjny. Do 5 minut po rejestracji, na maila oraz sms’em zostanie wysłanylogin i hasło użytkownika w przypadku, kiedy mail lub/i sms nie doszedł,prosimy o kontakt z obsługą klienta pod nr telefonu 22 116 59 59. Przy pomocyotrzymanych danych należy zalogować się na swoje indywidualne konto i dokonaćopłaty. Jeżeli płatność została zrealizowana przelewem internetowym, system wciągu kilku minut wykryje transakcję i aktywuje szkolenie. Jeśli natomiastopłata nastąpiła przelewem tradycyjnym dane do przelewu dostępne w zakładcekontakt: http://medical.edu.pl/kontakt w urzędzie pocztowym bądź też placówcebankowej, należy skan lub zdjęcie potwierdzenia transakcji wysłać na adres:kontakt@medical.edu.pl. Aktywacja konta nastąpi w ciągu kilku minut od wysłaniamaila z potwierdzeniem transakcji. Korzystanie z systemu jest możliwieuproszczone, intuicyjne i przyjazne dla użytkownika. Cała procedura nie powinnazająć dłużej niż 5-10 minut. 

6) Czypłatność za kurs można rozłożyć na raty?

Tak.Krajowy Instytut Medyczny umożliwia rozłożenie całej opłaty na 3 raty50/25/25. Przykład - cena danego kursu to 1000 zł, pierwsza wpłata wynosi500 zł, druga wpłata 250 zł, trzecia wpłata 250 zł. Taka forma nie wiąże się zdodatkowymi opłatami, ponieważ możliwości rozłożenia na raty udziela KrajowyInstytut Medyczny bez instytucji pośredniczących. 

7) Kiedymożna rozpocząć kurs w przypadku płatności ratalnej?

Kurs możnarozpocząć od razu po uiszczeniu pierwszej wpłaty.

8) Wjaki sposób można dokonać opłaty za kurs? Jak otrzymać fakturę?

Płatności na portalu Krajowego InstytutuMedycznego obsługują Przelewy24 http://www.przelewy24.pl. Gwarantuje to naszym kursantom najwyższy standardbezpieczeństwa oraz najszerszą gamę możliwości płatniczych. Po zarejestrowaniusię na szkolenie, kursant może dokonać płatności poprzez:-Przelew internetowy wykrywanie płatności wciągu kilku minut-Przekaz/Przelew tradycyjny możliwośćwygenerowania druku do bezpośredniej płatności na poczcie lub placówcebankowej-Kartę kredytową.Bezpieczeństwo transakcji zapewniająPrzelewy24:http://www.przelewy24.pl/cms,60,polityka_prywatnosci.htmGenerowanie faktury.Abywygenerować fakturę wystarczy w formularzu rejestracyjnym zaznaczyć pole„Proszę o wystawienie faktury” oraz wypełnić dane niezbędne do jej wystawienia.Faktura zostanie automatycznie wygenerowana na koncie kursanta po dokonaniuopłaty. Prosimy nie generować faktury w przypadku, kiedy kursant korzysta zezniżki. Należy wówczas napisać maila na adres: kontakt@medical.edu.pl zprośbą o wystawienie żądanego dokumentu.

9) Dokumentacja po ukończeniu kursu.

Po ukończeniu kształcenia,kursant otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu. Wzór dokumentu wynikabezpośrednio z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. wsprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.

10) Jakwygląda proces nauki na platformie Krajowego Instytutu Medycznego i z czegoskłada się kurs?

Proces nauki odbywa się zgodniez programem kursu zatwierdzonym przez Ministra Zdrowia i udostępnionym przezCKPPIP oraz zgodnie z Harmonogramem kursu udostępnionym przez Organizatorakształcenia.

Materiały dydaktycznezostały opracowane przez Kadrę dydaktyczną Krajowego Instytutu Medycznego,zgodnie z wytycznymi programu kursu.

Istnieje możliwość pobranialub wydrukowania materiałów dydaktycznych, które są udostępniane kursantompoprzez intuicyjną i łatwą w obsłudze platformę.

W razie jakichkolwiek pytań bądź problemów,należy kontaktować się z obsługą portalu: infolinia: 22 116 59 59 mail:kontakt@medical.edu.pl

11) Czymsą „testy cząstkowe ?

Testycząstkowe”, są to testy wielokrotnego wyboru sprawdzające wiedzę pod koniecomawiania każdego tematu. W momencie niezaliczenia testu cząstkowego możnanieodpłatnie podejść do testu ponownie, aż do skutku.  W każdej chwiliistnieje możliwość powrotu do materiałów, mechanizm ten pozwala lepiej zapoznać sięz przygotowanym materiałem. 

12) Czymjest „Praca Zaliczeniowa”?

 Pracazaliczeniowa polega na napisaniu eseju na wybrany przez siebie temat zdostępnych tematów na platformie. Praca zaliczeniowa powinna zawierać 1-2strony a4 napisane osobiście przez kursanta w notatniku dostępnym pod wyboremtematu pracy zaliczeniowej. 

13) Czymjest Test generalny?

 „Testgeneralny” jest ostatnim szczeblem do zakończenia kursu. „TEST GENERALNY”składa się z 30 pytań losowo wybranych ze wszystkich „testów cząstkowych”. Prógzaliczenia „TESTU GENERALNEGO” to 25/30. W razie niepowodzenia na teściegeneralnym można nieodpłatnie przystąpić do testu ponownie, aż do skutku. 

14) Czymjest „Formularz kontaktowy”?

 „Formularzkontaktowy” wypełnia się po zaliczeniu ostatniego „TESTU GENERALNEGO”.Wypełnienie „formularza kontaktowego” jest niezbędne, ponieważ zapisane w nimdane są potrzebne do wystawienia zaświadczenia Ministra Zdrowia. Należy zwrócićuwagę na wielkość liter oraz poprawność wpisanych danych. Jest to bardzo ważne,ponieważ treść z „formularza kontaktowego” jest zamieszczana bezpośrednio nadokumentacji. 

15) Jakwygląda odbiór dokumentacji poświadczającej ukończenie kursu?

Uczestnik kursu,otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem udostępnionym w RozporządzeniuMinistra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowegopielęgniarek i położnych po złożeniu i uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminukońcowego.

16) Jakie są minimalne wymogi techniczne?

Należyposiadać komputer PC lub inne urządzenie, które posiada zainstalowany modułFlash Player w przeglądarce kliknij aby zainstalować. Urządzenie winno odtwarzać poprawnie dźwięk w formacie MP3 orazposiadać rozdzielczość ekranu w poziomie nie mniejszą niż 1100 pixeli. 

17) Jakaprzeglądarka najlepiej współpracuje z platformą?

Doprawidłowej funkcjonalności platformy wymagana jest jedna z najnowszych wersjiprzeglądarek: Internet Explorer, Mozilla Firefox lub Google Chrome. Ponadtoprzeglądarka powinna obsługiwać JavaScript oraz akceptować dane zapisywane wplikach Cookie. 

18) Jakskorzystać z dofinansowania Urzędu Pracy na szkolenia organizowane przezKrajowy Instytut Medyczny?

Każdaosoba zarejestrowana w urzędzie pracy posiada możliwość ubiegania się odofinansowanie na kursy organizowane przez Krajowy Instytut Medyczny dowysokości bonu szkoleniowego. Wartość bonów szkoleniowych najczęściej oscylujew granicach od 4000 zł do 6000 zł., dzięki czemu kursant ma możliwośćrealizacji nawet kilku kursów. Zainteresowanych prosimy o kontakt z KrajowymInstytutem Medycznym przed udaniem się do urzędu Pracy celem ustalenia szczegółówdot. dalszej współpracy. Krajowy Instytut Medyczny widnieje w rejestrzeinstytucji szkoleniowych pod numerem: 2.02/00151/2020. 

19) Czymożna uzyskać zniżkę na kolejny kurs?

Absolwenci Krajowego Instytutu Medycznego, na każde kolejne szkolenie otrzymują 10 zniżki. System nalicza rabat automatycznie przy zgłoszeniu na kolejny kurs.Dodatkowo, jeśli kwota zamówienia w koszyku zawiera się w przedziałach z poniższej tabeli, otrzymasz rabat:

Od

Do

Rabat

2000 PLN

3000 PLN

10 %

3000 PLN

5000 PLN

15 %

5000 PLN

10000 PLN

20 %

Danuta Pilińska: Kurs zorganizowany profesjonalnie, wyczerpująco i czytelnie. Forma kształcenia dogodna. Polecam!!! 

Teresa Firlej: ocena bardzo dobry

Agnieszka: Kurs przeprowadzony w super formie- mozliwość uczenia się we własnym zakresie, bez stresu. Materiały przygotowane czytelnie, proste do nauczenia. Bardzo duży plus dla osbługi! Na każde pytanie odpowiedź, każdy problem rozwiązany. Robię kolejny kurs i na pewno nie ostatni w tej formiePolecam każdemu.

Sandra Borczyk-Żak: Uważam, że kurs jest bardzo dobrze przygotowany merytorycznie.Uzyskałam bardzo dużo wiedzę w zakresie leków, wyrobów medycznych, ordynowania leków i wypisywania recept.Jestem bardzo pozytywnie zaskoczona.

super: Jestem zadowolona z kursu .

Małgorzata Mrowiec: Całość kursu jest profesjonalnie przygotowana. Materiały są czytelne, jasne i wygodne w obsłudze. Kontakt  z organizatorem zarówno e mail jak i telefoniczny bardzo dobry. Kurs online to bardzo dobre rozwiązanie dla osób zapracowanych. Reasumując kurs oceniam bardzo dobrze. Na pewno będę na Państwa stronę zaglądała jeszcze nie raz.

Iwona Wysocka: Jestem zadowolona, oceniam bardzo pozytywnie,polecam.

Edyta: Kurs przygotowany bardzo rzeczowo i konkretnie, informacje przekazane zwięźle, bardzo przystępna forma pracy. Polecam 

Anna S: Bardzo dobrze przygotowana forma kształcenia.

Szymon: Bardzo fajna metoda nauki szybki i przyswajalny materjał polecam 

Jolanta Błaszczyk: Bardzo przydatny. Jestem zadowolona.

Monika Wanat: Dziękuję, za możliwość edukacji w tak wygodnej formie. Jedyną sprawą dyskusyjną jest fakt oczekiwania na rejestrację w SMK oraz zakończenie egzaminu.

Grażyna B: Bardzo dogodna forma kształcenia. Kurs bardzo dobrze przygotowany, spełnił moje oczekiwania. Serdecznie polecam.

Grażyna: Bardzo mi odpowiada ta forma kształcenia pozwalająca na spokojne realizowanie programu i na zgłębianie poszczególnych tematów.

Feliksa Zawora: Bardzo przydatny kurs.Zakres wiadomości bardzo szeroki. Polecam

Feliksa Zawora: Kurs bardzo pomocny. Obszerny w tematyce. Bardzo czytelny 

Rabowicz Bożena: Uważam że kurs jest ok. Jestem zadowolona.

Cezary Strączyński: Kurs w pełni spełnił moje oczekiwania, jest czytelny i dający dużo wiadomości.

URSZULA HASIOR: Kurs on-line bardzo dobrze przygotowany, wszystkie materiały bardzo wyczerpujące. Wiadomości przekazane w przystępnej formie. Najważniejsze , że można uczestniczyć w kursie w dogodnym dla siebie czasie. Na pewno skorzystam z tej formy prowadzenia kursu ponownie.

Beata Kondratowicz: Bardzo jestem zadowolona z formy elektronicznej kursu, ale uzyskałam dużo wiedzy i dzięki esejowi rozszerzyłam ten zasób znacznie o uprawnionych do zniżek itp.Dziękuję 

Henryk: Kurs spełnił moje oczekiwania

Elżbieta L.: Pełen profesjonalizm, oceniam kurs na 6+

Marta J.: Możliwość płatności ratalnej pomogła mi w szybszym rozpoczęciu szkolenia. Nowoczesna platforma stanęła na wysokości zadania. Wygodna forma zaliczenia kursu okazała się strzałem w sedno. 

Grażyna F.:  Kurs spełnił moje wymagania. Polecam. 

Regina C.: Kurs opracowany w wyczerpujący sposób, dający szerokie pole dalszego rozwoju. To bardzo dogodna forma kształcenia dla osób, które nie dysponują wolnym czasem by podjąć naukę stacjonarnie czy weekendowo. Serdecznie polecam!

Grzegorz P.:  Realizacja kursu przebiega bez zbędnych problemów.

Bogusia T.: Nauka przy pomocy platformy e-learningowej jest doskonałą alternatywa nabywania nowych kwalifikacji oraz zdobycia tak wartościowego tytułu, dającego wiele możliwości na obecnym rynku pracy. 

Jowita K.: Nauka przy pomocy platformy e-learningowej jest doskonałą alternatywa nabywania nowych kwalifikacji oraz zdobycia tak wartościowego tytułu, dającego wiele możliwości na obecnym rynku pracy. 

Mateusz: Dużo przydatnych informacji, pozwalających na usystematyzowanie już posiadnej wiedzy. Przystępna cena jest kolejnym plusem, a możliwość rozłożenia płatności na trzy nieoprocentowane raty w moim odczuciu poszerza krąg kursantów. 

Marzena H.: Bardzo fajny kurs. Można robić go w swoim tempie co jest bardzo dużą zaletą. Bardzo pomocne materiały napisane w zrozumiały sposób. Myślę, że jeszcze skorzystam. Polecam wszystkim. 

Teresa: Polecam dany kurs. Jest naprawdę pomocny i dobrze wytlumaczone każde zagadnienie.