Dotacje dla bezrobotnych
Dotacje dla firm
obrazek

Kurs specjalistyczny wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych

 Cena tego kursu to tylko: 1199.00 PLN
Popularność kursu: 99.6%      Opinie: 208      wróć do kursów

Kurs specjalistyczny jest to rodzajkształcenia, który zgodnie z ustawą z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z2014 r., poz. 1435, z późn. zm.) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położnąwiedzy i umiejętności do wykonywania określonych czynności zawodowych przyudzielaniu świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczychlub rehabilitacyjnych.

Absolwentpo ukończeniu kursu otrzymuje zaświadczenie w języku polskim wydane napodstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016r. w sprawiekształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych oraz kartę kwalifikacyjną,która zgodnie z Rozporządzeniem stanowi potwierdzenie ukończenia szkolenia.

Po ukończonymszkoleniu uczestnik jest przygotowany do samodzielnego wykonywania czynnościzawodowych w obszarze realizowanego szkolenia.

Krajowy Instytut Medyczny posiadaogromne doświadczenie w zwiększaniu kwalifikacji pielęgniarek i położnych.Kwalifikacje wydane przez Krajowy Instytut Medyczny są honorowane zarówno winstytucjach państwowych jak i prywatnych.

UWAGA!Szczegółowe informacje o przebiegu szkolenia, rejestracji, płatnościach orazwymogach technicznych znajdują się poniżej w dziale "FAQ - podstawoweinformacje o kursie". Kliknij "Zobacz Więcej", aby rozwinąćdział FAQ oraz opinie absolwentów.


PROGRAM KURSU - pobierz 

ZAŚWIADCZENIE nr 11/2019 o wpisie do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych  

Przesuń kursor myszy po wizualizacji aby powiększyć


FAQ - podstawowe informacje o kursie

Najnowsze Opinie Absolwentów

1) Co daje mi ukończenie kursu specjalistycznego wywiadu i badania fizykalnego dla pielęgniarek i położnych?

Ukończenie kursu specjalistycznegodaje wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania czynności w zakresierealizowanego szkolenia.

Po ukończeniu w/w szkoleniaKursant otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MinistraZdrowia, dzięki któremu uzyskuje kwalifikacje potrzebne do udzielaniaokreślonych świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres danej dziedzinypielęgniarstwa lub dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.

2) Jakie są warunki, aby zapisać się naszkolenie?

Do kursuspecjalistycznego mogą przystąpić pielęgniarki lub położne, które:

- posiadają prawo wykonywania zawodu

3) Ile trwa kurs i w jakim czasie trzeba goukończyć?

Kursprzygotowany jest w oparciu o podstawę programową zatwierdzoną przez MinistraZdrowia. Łącznaliczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego wkontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 100 godzin dydaktycznych:
zajęcia teoretyczne – 75 godzin,
zajęcia praktyczne – 25 godzin.

Kurs realizowany jest zgodniez Harmonogramem kształcenia, udostępnianym indywidualnie uczestnikomkształcenia.

4) Czy dokumenty trzeba odnawiać?

Dokumenty są wydawane na podstawie odpowiednich rozporządzeń i sądożywotnie! Nie wymagają dodatkowych uaktualnień, w związku z czym nie ponosisię dodatkowych kosztów.

5) Jak zapisać się na kurs?

Aby zapisać się na kurs, należy wejść na stronę głównąwww.medical.edu.pl, a następnie odnaleźć i kliknąć właściwy kurs. Po wejściu wszkolenie, należy kliknąć niebieską ikonkę z napisem „zapisz się” i wypełnićformularz rejestracyjny. Do 5 minut po rejestracji, na maila oraz sms’emzostanie wysłany login i hasło użytkownika (w przypadku, kiedy mail lub/i smsnie doszedł, prosimy o kontakt z obsługą klienta pod nr telefonu 22 116 59 59).Przy pomocy otrzymanych danych należy zalogować się na swoje indywidualne kontoi dokonać opłaty. Jeżeli płatność została zrealizowana przelewem internetowym,system w ciągu kilku minut wykryje transakcję i aktywuje szkolenie. Jeślinatomiast opłata nastąpiła przelewem tradycyjnym (dane do przelewu dostępne wzakładce kontakt: http://medical.edu.pl/kontakt w urzędzie pocztowym bądź teżplacówce bankowej, należy skan lub zdjęcie potwierdzenia transakcji wysłać naadres: kontakt@medical.edu.pl. Aktywacja konta nastąpi w ciągu kilku minut odwysłania maila z potwierdzeniem transakcji. Korzystanie z systemu jest możliwieuproszczone, intuicyjne i przyjazne dla użytkownika. Cała procedura nie powinnazająć dłużej niż 5-10 minut.

6) Czy płatność za kursmożna rozłożyć na raty?

Tak. Krajowy Instytut Medyczny każdej osobie zainteresowanej płatnością ratalną, umożliwia rozłożenie całej opłaty na 3 raty. Nie jest wymagane składanie skomplikowanych wniosków, a następnie ich długie rozpatrywanie oraz sprawdzanie zdolności kredytowej itp. Wystarczy podczas rejestracji zaznaczyć chęć płatności ratalnej, a system od razu podzieli opłatę na 3 raty. Brak skomplikowanych formalności wynika z faktu, iż możliwość rozłożenia na raty udzielana jest przez Krajowy Instytut Medyczny bez instytucji pośredniczących.

7) Kiedy możnarozpocząć kurs w przypadku płatności ratalnej?

Kurs można rozpocząć od razu po uiszczeniu pierwszej wpłaty.

8) W jaki sposób możnadokonać opłaty za kurs? Jak otrzymać fakturę?

Płatnościna portalu Krajowego Instytutu Medycznego obsługują Przelewy24 (http://www.przelewy24.pl).Gwarantuje to naszym kursantom najwyższy standard bezpieczeństwa oraznajszerszą gamę możliwości płatniczych. Po zarejestrowaniu się na szkolenie,kursant może dokonać płatności poprzez:

-Przelewinternetowy (wykrywanie płatności w ciągu kilku minut);

-Przekaz/Przelewtradycyjny (możliwość wygenerowania druku do bezpośredniej płatności na poczcielub placówce bankowej);

-Kartękredytową.

Bezpieczeństwotransakcji zapewniają Przelewy24:

http://www.przelewy24.pl/cms,60,polityka_prywatnosci.htm

Generowaniefaktury.

Aby wygenerować fakturę wystarczy w formularzu rejestracyjnymzaznaczyć pole „Proszę o wystawienie faktury” oraz wypełnić dane niezbędne dojej wystawienia. Faktura zostanie automatycznie wygenerowana na koncie kursantapo dokonaniu opłaty. Prosimy nie generować faktury w przypadku, kiedy kursantkorzysta ze zniżki. Należy wówczas napisać maila na adres:kontakt@medical.edu.pl z prośbą o wystawienie żądanego dokumentu.

9) Dokumentacja po ukończeniu kursu.

Po ukończeniu kształcenia,kursant otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu. Wzór dokumentu wynikabezpośrednio z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. wsprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.

10) Jak wygląda procesnauki na platformie Krajowego Instytutu Medycznego i z czego składa się kurs?

Proces nauki odbywa się zgodniez programem kursu zatwierdzonym przez Ministra Zdrowia i udostępnionym przezCKPPIP oraz zgodnie z Harmonogramem kursu udostępnionym przez Organizatorakształcenia.

Materiały dydaktycznezostały opracowane przez Kadrę dydaktyczną Krajowego Instytutu Medycznego,zgodnie z wytycznymi programu kursu.

Istnieje możliwość pobranialub wydrukowania materiałów dydaktycznych, które są udostępniane kursantompoprzez intuicyjną i łatwą w obsłudze platformę.

W raziejakichkolwiek pytań bądź problemów, należy kontaktować się z obsługą portalu:infolinia: 22 116 59 59 mail: kontakt@medical.edu.pl

11) Czym są„testy cząstkowe”?

„Testy cząstkowe”, są to testy wielokrotnego wyboru sprawdzającewiedzę pod koniec omawiania każdego tematu. W momencie niezaliczenia testucząstkowego można nieodpłatnie podejść do testu ponownie, aż do skutku.  Wkażdej chwili istnieje możliwość powrotu do materiałów, mechanizm ten pozwalalepiej zapoznać się z przygotowanym materiałem.

12) Czym jest „PracaZaliczeniowa”?

Praca zaliczeniowa polega na napisaniu eseju na wybrany przezsiebie temat z dostępnych tematów na platformie. Praca zaliczeniowa powinnazawierać 1-2 strony a4 napisane osobiście przez kursanta w notatniku dostępnympod wyborem tematu pracy zaliczeniowej.

13) Czym jest"Test generalny"?

„Test generalny” jest ostatnim szczeblem do zakończenia kursu.„TEST GENERALNY” składa się z 30 pytań losowo wybranych ze wszystkich „testówcząstkowych”. Próg zaliczenia „TESTU GENERALNEGO” to 25/30. W razieniepowodzenia na teście generalnym można nieodpłatnie przystąpić do testuponownie, aż do skutku.

14) Czym jest„Formularz kontaktowy”?

„Formularz kontaktowy” wypełnia się po zaliczeniu ostatniego„TESTU GENERALNEGO”. Wypełnienie „formularza kontaktowego” jest niezbędne,ponieważ zapisane w nim dane są potrzebne do wystawienia zaświadczenia MinistraZdrowia. Należy zwrócić uwagę na wielkość liter oraz poprawność wpisanychdanych. Jest to bardzo ważne, ponieważ treść z „formularza kontaktowego” jestzamieszczana bezpośrednio na dokumentacji.

15) Jak wyglądaodbiór dokumentacji poświadczającej ukończenie kursu?

Uczestnik kursu,otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem udostępnionym w RozporządzeniuMinistra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowegopielęgniarek i położnych po złożeniu i uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminukońcowego.

16) Jakie są minimalnewymogi techniczne?

Należy posiadać komputer PC lub inne urządzenie, które posiadazainstalowany moduł Flash Player w przeglądarce (kliknij aby zainstalować).Urządzenie winno odtwarzać poprawnie dźwięk w formacie MP3 oraz posiadać rozdzielczośćekranu w poziomie nie mniejszą niż 1100 pixeli.

17) Jaka przeglądarkanajlepiej współpracuje z platformą?

Do prawidłowej funkcjonalności platformy wymagana jest jedna znajnowszych wersji przeglądarek: Internet Explorer, Mozilla Firefox lub GoogleChrome. Ponadto przeglądarka powinna obsługiwać JavaScript oraz akceptować danezapisywane w plikach Cookie.

18) Jak skorzystać zdofinansowania Urzędu Pracy na szkolenia organizowane przez Krajowy InstytutMedyczny?

Każda osoba zarejestrowana w urzędzie pracy posiada możliwośćubiegania się o dofinansowanie na kursy organizowane przez Krajowy InstytutMedyczny do wysokości bonu szkoleniowego. Wartość bonów szkoleniowychnajczęściej oscyluje w granicach od 4000 zł do 6000 zł., dzięki czemu kursantma możliwość realizacji nawet kilku kursów. Zainteresowanych prosimy o kontaktz Krajowym Instytutem Medycznym przed udaniem się do urzędu Pracy celemustalenia szczegółów dot. dalszej współpracy. Krajowy Instytut Medycznywidnieje w rejestrze instytucji szkoleniowych pod numerem: 2.02/00151/2020.

19) Czy można uzyskaćzniżkę na kolejny kurs?

Absolwenci Krajowego Instytutu Medycznego, na każde kolejne szkolenie otrzymują 10% zniżki. System nalicza rabat automatycznie przy zgłoszeniu na kolejny kurs.

Dodatkowo, jeśli kwota zamówienia w koszyku zawiera się w przedziałach z poniższej tabeli, otrzymasz rabat:

OdDoRabat
2000 PLN3000 PLN10 %
3000 PLN5000 PLN15 %
5000 PLN10000 PLN20 %

Diana Konopka: Kurs bardzo dobry.Materialy bardzo przejrzyste  oraz ciekawe.Naprawde polecam.

Matras Beata: Kurs jest przedstawiony w bardzo przejrzystej formie. Tematy i testy przyjazne dla użytkownika. Cena trochę wysoka, ale komfort nauki w domu, oszczędność czasu i kosztów dojazdu daje jakąś rekompensatę. Ogólnie jak do tej pory jestem zadowolona .Kiedy już dostanę certyfikat ukończenia i nie będzie problemu  z uznaniem go przy egzaminie specjalizacyjnym to będę jeszcze bardziej zadowolona i pomyślę o kolejnym kursie na tej platformie.. :)

Starzyk Dorota: Jestem zadowolona z możliwości przeprowadzenia kursu w takiej formie.Można skorzystać z nauki w każdym miejscu i dowolnym czasie.Materiały dydaktyczne  ciekawe, obszerne i przejrzyste.

Joanna: polecam, profesjonalna obsługa, wygodna forma kursu

Ela: Kurs świetnie przygotowany.Dobre rozwiązanie dla zapracowanych.Polecam.

Ela: Polecam! Dobre rozwiązanie dla osób zapracowanych.

Martyna: Bardzo ciekawe treści na kursie,dużo się nauczyłam i polecam

Artur Kowalski: BArdzo przystępnie przekazana wiedza

Asia: Polecam. Kurs bardzo dobrze zorganizowany, materiały bardzo zrozumiałe i przejżyście przedstawione.

Kamil: Polecam kurs

Kamil: Kurs przeprowadzony bardzo profesjonalnie. Materiały edukacyjne przedstawione w bardzo ciekawy sposób. Polecam kurs.

Kamil: Kurs przygotowany profesjonalnie i jednocześnie bardzo przystępnie. Polecam 

Krysia: Kurs bardzo dobrze przygotowany merytorycznie. Wielką zaletą jest dowolna godzina uczenia się. 

Kaczmarska Aneta: Bardzo pozytywna opinia.Kurs zrozumiały

krysia: polecam super sprawa 

Daria: Wszystko ok polecam

Ania: Materiały edukacyjne z dużą ilością przydatnej wiedzy.Kurs przebiegał bez komplikacji.Polecam

Martyna Szymczak: Kurs z bardzo dobrze opracowanymi materiałami dydaktycznymi. Obsługa kursu sprawna, strona internetowa przejrzysta.

Joanna: bardzo dobre materiały szkoleniowe, przystępne i merytoryczne

Madgalenna:  Bardzo dużo przydatnej wiedzy , kurs przebiegał bez żadnych komplikacji . POLECAM WSZYSTKIM !

Ania: Kurs bardzo przejrzysty. Podoba mi się zarówno treść jak i forma przekazu informacji. Polecam!

Magda:  Przystępne materiały, bardzo wygodna platforma szkoleniowa, możliwość realizacji w wolnym czasie.Poza kilkoma literówkami w materiałach kurs oceniam pozytywnie.

Olga:  Kurs bardzo przejrzysty. Wszystko ok !

Dagmara: Kurs jest bardzo dobrze zrobiony. Serdecznie połecam =)

Barbara:  Kurs przebiegł sprawnie. 

Jadwiga: Kurs bardzo dobry dla osoby, która już ma zakres wiedzy w tej tematyce i najzwyczajniej nie ma czasu na wykonanie pełnego kursu. Bardzo przydatne i fajne materiały.

Marta:  Bardzo fajny, rzetelny kurs. Polecam z całego serca

Paula: Ciekawie zorganizowany kurs. Adekwatna cena do dostarczonej jakości.

Anna: Wszystko przebiegło pomyślnie. Dużo wiedzy do przyswojenia ale materiały są bardzo dobrze przygotowane i nie ma problemu z zapamiętywaniem. Świetny kurs.

Teresa: Bardzo wygodna forma kursu, szczególnie dla osób które nie mają zbyt wiele czasu na naukę.. Kurs jest przygotowany bardzo przejrzyście i merytorycznie

Wacławek.J: Bardzo ciekawy kurs, dużo wiadomości. Ciekawe materiały, a najważniejsze; nieograniczony czas i miejsce nauki.Polecam

Agnieszka: Dziękuję za współpracę. Obsługa przemiła, platforma intuicyjna i łatwa w obsłudze. Materiały rzetelne. Jednym słowem - polecam :)

Kamila O: Dobrze zainwestowane pieniądze. Profesjonalnie przygotowany kurs :)

Karol: Moja ocena to 10/10 !!!

Beata A: Polecam oczywiście :)

Marysia: Nauka na platformie przebiegła sprawniej niż myślałam. Polecam, fajny kurs :)

Karolina: Bardzo dobrze przygotowany kurs, przydatny w codziennej pracy. Jestem bardzo zadowolona i polecam koleżankom :)

Magda: Nie mam żadnych uwag, wręcz przeciwnie, wszystko super :) polecam!

Małgorzata L: Jestem bardzo zadowolona. polecam :)

Paula: Polecam. Przystępna cena, łatwość w obsłudze platformy i bardzo miła obsługa klienta :)

Karina T: Konkretnie, merytorycznie, rzetelnie i z efektem. Polecam!!!