Dotacje dla bezrobotnych
Dotacje dla firm
obrazek

Kurs specjalistyczny szczepienia ochronne dla położnych

 Cena tego kursu to tylko: 590.00 PLN
Popularność kursu: 99.6%      Opinie: 204      wróć do kursów

Kurs specjalistyczny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z ustawą z dnia 15 lipca 2011 r.o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2014 r., poz. 1435, z późn. zm.) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną wiedzy i umiejętności do wykonywania określonych czynności zawodowych przy udzielaniu świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych.

Absolwent po ukończeniu kursu otrzymuje zaświadczenie w języku polskim wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych oraz kartę kwalifikacyjną, która zgodnie z Rozporządzeniem stanowi potwierdzenie ukończenia szkolenia.

Po ukończonym szkoleniu uczestnik jest przygotowany do samodzielnego wykonywania czynności zawodowych w obszarze realizowanego szkolenia.

Krajowy Instytut Medyczny posiada ogromne doświadczenie w zwiększaniu kwalifikacji pielęgniarek i położnych. Kwalifikacje wydane przez Krajowy Instytut Medyczny są honorowane zarówno w instytucjach państwowych jak i prywatnych.

UWAGA! Szczegółowe informacje o przebiegu szkolenia, rejestracji, płatnościach oraz wymogach technicznych znajdują się poniżej w dziale "FAQ - podstawowe informacje o kursie". Kliknij "Zobacz Więcej", aby rozwinąć dział FAQ oraz opinie absolwentów.

PROGRAM KURSU - pobierz 

ZAŚWIADCZENIE nr 10/2019 o wpisie do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych  

 

Przesuń kursor myszy po wizualizacji aby powiększyć


FAQ - podstawowe informacje o kursie

Najnowsze Opinie Absolwentów


1) Codaje mi ukończenie kursu specjalistycznego szczepień ochronnych?

Ukończenie kursu specjalistycznegodaje wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania czynności w zakresierealizowanego szkolenia.

Po ukończeniu w/w szkoleniaKursant otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MinistraZdrowia, dzięki któremu uzyskuje kwalifikacje potrzebne do udzielaniaokreślonych świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres danej dziedzinypielęgniarstwa lub dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.

2) Jakiesą warunki, aby zapisać się na szkolenie?

Do kursu specjalistycznego mogą przystąpićpielęgniarki lub położne, które:

- posiadają prawo wykonywania zawodu

3) Iletrwa kurs i w jakim czasie trzeba go ukończyć?

Kursprzygotowany jest w oparciu o podstawę programową zatwierdzoną przez Ministra Zdrowia. Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizacjęprogramu kursu specjalistycznego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażuwynosi 52 godzin dydaktycznych:
zajęcia teoretyczne –25 godzin,
zajęcia praktyczne –27 godzin.

Kurs realizowany jest zgodniez Harmonogramem kształcenia, udostępnianym indywidualnie uczestnikomkształcenia.

4) Czydokumenty trzeba odnawiać?

Dokumentysą wydawane na podstawie odpowiednich rozporządzeń i są dożywotnie! Niewymagają dodatkowych uaktualnień, w związku z czym nie ponosi się dodatkowychkosztów.

5) Jakzapisać się na kurs?

Abyzapisać się na kurs, należy wejść na stronę główną www.medical.edu.pl, anastępnie odnaleźć i kliknąć właściwy kurs. Po wejściu w szkolenie, należykliknąć niebieską ikonkę z napisem „zapisz się” i wypełnić formularzrejestracyjny. Do 5 minut po rejestracji, na maila oraz sms’em zostanie wysłanylogin i hasło użytkownika (w przypadku, kiedy mail lub/i sms nie doszedł,prosimy o kontakt z obsługą klienta pod nr telefonu 22 116 59 59). Przy pomocyotrzymanych danych należy zalogować się na swoje indywidualne konto i dokonaćopłaty. Jeżeli płatność została zrealizowana przelewem internetowym, system wciągu kilku minut wykryje transakcję i aktywuje szkolenie. Jeśli natomiastopłata nastąpiła przelewem tradycyjnym (dane do przelewu dostępne w zakładcekontakt: http://medical.edu.pl/kontakt w urzędzie pocztowym bądź też placówcebankowej, należy skan lub zdjęcie potwierdzenia transakcji wysłać na adres:kontakt@medical.edu.pl. Aktywacja konta nastąpi w ciągu kilku minut od wysłaniamaila z potwierdzeniem transakcji. Korzystanie z systemu jest możliwieuproszczone, intuicyjne i przyjazne dla użytkownika. Cała procedura nie powinnazająć dłużej niż 5-10 minut.

6) Czypłatność za kurs można rozłożyć na raty?

Tak. Krajowy Instytut Medyczny każdej osobie zainteresowanejpłatnością ratalną, umożliwia rozłożenie całej opłaty na 3 raty. Nie jestwymagane składanie skomplikowanych wniosków, a następnie ich długierozpatrywanie oraz sprawdzanie zdolności kredytowej itp. Wystarczy podczasrejestracji zaznaczyć chęć płatności ratalnej, a system od razu podzieli opłatęna 3 raty. Brak skomplikowanych formalności wynika z faktu, iż możliwośćrozłożenia na raty udzielana jest przez Krajowy Instytut Medyczny bezinstytucji pośredniczących.

7) Kiedymożna rozpocząć kurs w przypadku płatności ratalnej?

Kurs możnarozpocząć od razu po uiszczeniu pierwszej wpłaty.

8) Wjaki sposób można dokonać opłaty za kurs? Jak otrzymać fakturę?

Płatności na portalu Krajowego InstytutuMedycznego obsługują Przelewy24 (http://www.przelewy24.pl). Gwarantuje to naszym kursantom najwyższy standardbezpieczeństwa oraz najszerszą gamę możliwości płatniczych. Po zarejestrowaniusię na szkolenie, kursant może dokonać płatności poprzez:

-Przelew internetowy (wykrywanie płatności wciągu kilku minut);

-Przekaz/Przelew tradycyjny (możliwośćwygenerowania druku do bezpośredniej płatności na poczcie lub placówcebankowej);

-Kartę kredytową.

Bezpieczeństwo transakcji zapewniająPrzelewy24:

http://www.przelewy24.pl/cms,60,polityka_prywatnosci.htm

Generowanie faktury.

Abywygenerować fakturę wystarczy w formularzu rejestracyjnym zaznaczyć pole„Proszę o wystawienie faktury” oraz wypełnić dane niezbędne do jej wystawienia.Faktura zostanie automatycznie wygenerowana na koncie kursanta po dokonaniuopłaty. Prosimy nie generować faktury w przypadku, kiedy kursant korzysta zezniżki. Należy wówczas napisać maila na adres: kontakt@medical.edu.pl zprośbą o wystawienie żądanego dokumentu.

9) Dokumentacja po ukończeniu kursu.

Po ukończeniu kształcenia,kursant otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu. Wzór dokumentu wynikabezpośrednio z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. wsprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.

10) Jakwygląda proces nauki na platformie Krajowego Instytutu Medycznego i z czegoskłada się kurs?

Proces nauki odbywa się zgodniez programem kursu zatwierdzonym przez Ministra Zdrowia i udostępnionym przezCKPPIP oraz zgodnie z Harmonogramem kursu udostępnionym przez Organizatorakształcenia.

Materiały dydaktycznezostały opracowane przez Kadrę dydaktyczną Krajowego Instytutu Medycznego,zgodnie z wytycznymi programu kursu.

Istnieje możliwość pobranialub wydrukowania materiałów dydaktycznych, które są udostępniane kursantompoprzez intuicyjną i łatwą w obsłudze platformę.

W razie jakichkolwiek pytań bądź problemów,należy kontaktować się z obsługą portalu: infolinia: 22 116 59 59 mail:kontakt@medical.edu.pl

11) Czymsą „testy cząstkowe”?

„Testycząstkowe”, są to testy wielokrotnego wyboru sprawdzające wiedzę pod koniecomawiania każdego tematu. W momencie niezaliczenia testu cząstkowego możnanieodpłatnie podejść do testu ponownie, aż do skutku.  W każdej chwiliistnieje możliwość powrotu do materiałów, mechanizm ten pozwala lepiej zapoznać sięz przygotowanym materiałem.

12) Czymjest „Praca Zaliczeniowa”?

Pracazaliczeniowa polega na napisaniu eseju na wybrany przez siebie temat zdostępnych tematów na platformie. Praca zaliczeniowa powinna zawierać 1-2strony a4 napisane osobiście przez kursanta w notatniku dostępnym pod wyboremtematu pracy zaliczeniowej.

13) Czymjest "Test generalny"?

„Testgeneralny” jest ostatnim szczeblem do zakończenia kursu. „TEST GENERALNY”składa się z 30 pytań losowo wybranych ze wszystkich „testów cząstkowych”. Prógzaliczenia „TESTU GENERALNEGO” to 25/30. W razie niepowodzenia na teściegeneralnym można nieodpłatnie przystąpić do testu ponownie, aż do skutku.

14) Czymjest „Formularz kontaktowy”?

„Formularzkontaktowy” wypełnia się po zaliczeniu ostatniego „TESTU GENERALNEGO”.Wypełnienie „formularza kontaktowego” jest niezbędne, ponieważ zapisane w nimdane są potrzebne do wystawienia zaświadczenia Ministra Zdrowia. Należy zwrócićuwagę na wielkość liter oraz poprawność wpisanych danych. Jest to bardzo ważne,ponieważ treść z „formularza kontaktowego” jest zamieszczana bezpośrednio nadokumentacji.

15) Jakwygląda odbiór dokumentacji poświadczającej ukończenie kursu?

Uczestnik kursu,otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem udostępnionym w RozporządzeniuMinistra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowegopielęgniarek i położnych po złożeniu i uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminukońcowego.

16)Jakie są minimalne wymogi techniczne?

Należyposiadać komputer PC lub inne urządzenie, które posiada zainstalowany modułFlash Player w przeglądarce (kliknij aby zainstalować). Urządzenie winno odtwarzać poprawnie dźwięk w formacie MP3 orazposiadać rozdzielczość ekranu w poziomie nie mniejszą niż 1100 pixeli.

17) Jakaprzeglądarka najlepiej współpracuje z platformą?

Doprawidłowej funkcjonalności platformy wymagana jest jedna z najnowszych wersjiprzeglądarek: Internet Explorer, Mozilla Firefox lub Google Chrome. Ponadtoprzeglądarka powinna obsługiwać JavaScript oraz akceptować dane zapisywane wplikach Cookie.

18) Jakskorzystać z dofinansowania Urzędu Pracy na szkolenia organizowane przezKrajowy Instytut Medyczny?

Każdaosoba zarejestrowana w urzędzie pracy posiada możliwość ubiegania się odofinansowanie na kursy organizowane przez Krajowy Instytut Medyczny dowysokości bonu szkoleniowego. Wartość bonów szkoleniowych najczęściej oscylujew granicach od 4000 zł do 6000 zł., dzięki czemu kursant ma możliwośćrealizacji nawet kilku kursów. Zainteresowanych prosimy o kontakt z KrajowymInstytutem Medycznym przed udaniem się do urzędu Pracy celem ustalenia szczegółówdot. dalszej współpracy. Krajowy Instytut Medyczny widnieje w rejestrzeinstytucji szkoleniowych pod numerem: 2.02/00151/2020.

19) Czymożna uzyskać zniżkę na kolejny kurs?

Absolwenci Krajowego Instytutu Medycznego, na każde kolejne szkolenie otrzymują 10% zniżki. System nalicza rabat automatycznie przy zgłoszeniu na kolejny kurs.

Dodatkowo, jeśli kwota zamówienia w koszyku zawiera się w przedziałach z poniższej tabeli, otrzymasz rabat:

OdDoRabat
2000 PLN3000 PLN10 %
3000 PLN5000 PLN15 %
5000 PLN10000 PLN20 %

Ewa:: Kurs zorganizowany bardzo profesjonalnie, wyczerpująca i bardzo dostępna wiedza na dany temat. Polecam wszystkim taką formę kursu.

Monika Karolak: Kurs bardzo fajnie ułożony i jest bardzo dobrym rozwiązaniem dla osób które nie mają czasu na kursy na które trzeba się przemieszczać.

Agata: Bardzo odpowiednia dla mnie forma kursu pozwalająca na dostosowanie czasu szkolenia do godzin pracy. Rzetelnie przygotowane prezentacje do każdego tematu kursu. Polecam. Osobiście chętnie skorzystam ponownie.

Natalia Prabucka: Kurs zorganizowany profesjonalnie. Materiał opracowany w przystępny i przejrzysty sposób.

Danuta T.: Bardzo wyczerpująco przedstawiona wiedza w materiałach szkoleniowych, dzięki którym mogłam poszerzyć swoją wiedzę niezbędną mi każdego dnia, podczas wykonywanych obowiązków.

Agata F.: Bardzo istotnym dla mnie warunkiem było to, że szybko można zrealizować całość nauki i uzyskać komplet potwierdzających wiedzę dokumentów.

Paweł : Trafna, przemyślana oraz zaufana platforma, dająca dużą możliwość rozwoju. Polecam

Angelika P.: Treści przekazane do nauki są na wystarczającym poziomie, forma nauki jest bardzo dobrze przyswajalna, nie nudząca. Interesujący projekt wart uwagi. Polecam.

Mariusz H.: Polecam realizację tego kursu

Jagoda W.: Organizatorzy stanęli na wysokości zadania, ponieważ obsługa nie stanowiła żadnej bariery w realizacji kursu. Do tego dobrze przygotowane zaplecze naukowe poprzez materiały umieszczone w lekcjach, które można pobrać i wydrukować stanowią znaczne ułatwienie w codziennym życiu zawodowym. 

Bożena J.:  Polecam realizację tego kursu wszystkim, którzy cenią swój czas!

Wojtek M.:  Dobry kurs, zawierający wszelkie niezbędne informacje

Martyna K.: Platforma dydaktyczna na najwyższym poziomie. Materiały na moim indywidualnym koncie odtwarzały się prawidłowo, pod kątem technicznym szkolenie zasługuje na 6-tkę z plusem. Dodatkowo miły kontakt z obsługą klienta sprawiał, iż nawet na najmniejsze pytanie w związku z realizacją szkolenia kursant mógł otrzymać szybko rzeczową odpowiedź. Polecam.

Klaudyna G.: Bardzo interesujący kurs, polecam.