Co się należy osobie z niepełnosprawnością z PFRON 2024?

co-nalezy-sie-osobie-niepelnosprawnej-z-pfron

Funkcjonowanie w społeczeństwie i przestrzeni zawodowej osób z niepełnosprawnościami nie jest łatwe. Muszą one borykać się z licznymi utrudnieniami, a niejednokrotnie potrzeby rehabilitacyjne i związane z leczeniem generują spore koszty. Dlatego z pomocą takim osobom przychodzi Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Sprawdź, jak pomóc podopiecznym i potrzebującym pozyskać dodatkowe środki oraz co się należy osobie niepełnosprawnej z PFRON w 2024 roku.

Turnusy rehabilitacyjne – dofinansowanie dla osób z niepełnosprawnościami i opiekunów

W 2024 roku można skorzystać z dofinansowania zarówno do turnusów rehabilitacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami, jak i ich opiekunów, jeżeli lekarz stwierdzi, że taka osoba jest potrzebna. O wsparcie może ubiegać się osoba z niepełnosprawnością zakwalifikowana do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, a także całkowicie lub częściowo niezdolna do pracy.

Wysokość dofinansowania wynosi:

 • 30% przeciętnego wynagrodzenia dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
 • 27% przeciętnego wynagrodzenia dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
 • 25% przeciętnego wynagrodzenia dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności,
 • 20% przeciętnego wynagrodzenia dla opiekuna osoby z niepełnosprawnością,
 • 20% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby z niepełnosprawnością zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej.

Możliwe jest uzyskanie podwyższonego dofinansowania równego 40% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osób z niepełnosprawnościami w szczególnie trudnej sytuacji życiowej.

ZDOBĄDŹ WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI POTRZEBNE W OPIECE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. WYBIERZ „KURS KWALIFIKACYJNY NA OPIEKUNA MEDYCZNEGO”!

Refundowanie składek ZUS – co się należy osobie z niepełnosprawnością z PFRON w 2024?

Z PFRON można uzyskać refundację składki emerytalnej i rentowej o charakterze obowiązkowym. Wysokość refundacji zależy od stopnia niepełnosprawności danej osoby i wynosi:

 • 100% przy znacznym stopniu niepełnosprawności – 1291,90 zł
 • 60% przy umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – 775,14 zł,
 • 30% przy lekkim stopniu niepełnosprawności – 387,57 zł.

W przypadku założenia działalności gospodarczej przez osobę z niepełnosprawnością, przez pierwsze dwa lata w okresie od czerwca do grudnia 2024 roku, dzięki refundacji PFRON składki emerytalna i rentowa wynosić będą:

 • 355,01 zł u osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
 • 213,01 zł u osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
 • 106,50 zł u osób z lekkim stopniem niepełnosprawności.

Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Dzięki wsparciu PFRON osoby z niepełnosprawnościami myślące o samozatrudnieniu mogą uzyskać pomoc bezzwrotną zatwierdzaną przez radę powiatu. Dotacja przysługuje osobom z niepełnosprawnością i zarejestrowanym w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna.

Wysokość dotacji z PFRON zależy od okresu prowadzenia działalności gospodarczej, rolniczej lub członkostwa w spółdzielni socjalnej, do jakiego zobowiąże się osoba z niepełnosprawnością i wynosi:

 • kwota nie wyższa niż sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli zobowiązanie wynosi minimum 12 miesięcy,
 • kwota od sześciokrotności do piętnastokrotności przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli zobowiązanie wynosi minimum 24 miesiące.
co-sie-nalezy-osobie-niepelnosprawnej-z-pfron

Wsparcie w nabyciu środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych

Dopłata z PFRON przysługuje osobom z niepełnosprawnością, które musiałyby w przypadku określonego sprzętu uiścić określoną kwotę ze swoich środków. Wsparcie dotyczy przedmiotów ujętych w katalogu z refundacją Narodowego Funduszu Zdrowia dostępnym w załączniku do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 29 maja 2017 roku w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

Dofinansowanie przysługuje osobom spełniającym kryterium dochodowe. Pomoc przeznaczona jest dla tych, których przeciętny miesięczny dochód podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym dotyczący kwartału poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku nie przekracza:

 • 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę,
 •  65% przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli osoba jest samotna.

Inne programy i formy wsparcia – PFRON 2024

Ponadto w ramach wsparci PFRON w 2024 roku można skorzystać także z:

 • wypożyczalni technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością,
 • programu Wspomaganych Społeczności Mieszkaniowych i możliwości zamieszkania osoby z niepełnosprawnościami w specjalnych domach WSM,
 • programu Samodzielność-Aktywność-Mobilność i zapewnienia osobie z niepełnosprawnością dostępu do samochodu osobowego,
 • dopłaty do zmiany mieszkania nieprzystosowanego do potrzeb takich osób,
 • dofinansowania wynajmu mieszkania na czas poszukiwania zatrudnienia,
 • wsparcia poszkodowanych przez żywioł lub choroby zakaźne i wielu innych.
co-się-należy-osobie-niepełnosprawnej-z-pfron

Aby podjąć zatrudnienie jako opiekun osoby z niepełnosprawnościami i tym samym pomóc jej zdobyć przydatne dofinansowania, warto wybrać ,,Kurs Kwalifikacyjny Opiekuna Medycznego” dostępny na platformie dydaktycznej Krajowego Instytutu Medycznego medical.edu.pl. Kurs jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki oraz Ustawą o prawie oświatowym. Absolwent kursu otrzymuje dokumentację zgodną z wymogami MEiN, a także trzy certyfikaty: w języku polskim, angielskim, niemieckim, a także dyplom w skórzanej czerwonej oprawie. Ukończenie kursu, uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych umożliwia podjęcie legalnego zatrudnienia we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Opiekun Medyczny zgodnie z obowiązującą klasyfikacją zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy wprowadzoną Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07.08.2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania został sklasyfikowany do grupy 2 o numerze: 532102. Klasyfikacja jest oparta na Międzynarodowym Standardzie ISCO. Kształcenie można zrealizować z dofinansowaniem z Urzędu Pracy.