Dotacje dla bezrobotnych
Dotacje dla firm
obrazek

Kurs specjalistyczny wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych dla pielęgniarek i położnych

 Cena tego kursu to tylko: 550.00 PLN
Popularność kursu: 99.8%      Opinie: 228      wróć do kursów

Kurs specjalistyczny jest to rodzajkształcenia, który zgodnie z ustawą z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej(Dz.U. z 2014 r., poz. 1435, z późn. zm.) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lubpołożną wiedzy i umiejętności do wykonywania określonych czynności zawodowych przyudzielaniu świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych,leczniczych lub rehabilitacyjnych.

Absolwentpo ukończeniu kursu otrzymuje zaświadczenie w języku polskim wydane napodstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016r. w sprawiekształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych oraz kartę kwalifikacyjną,która zgodnie z Rozporządzeniem stanowi potwierdzenie ukończenia szkolenia.

Poukończonym szkoleniu uczestnik jest przygotowany do samodzielnego wykonywaniaczynności zawodowych w obszarze realizowanego szkolenia.

KrajowyInstytut Medyczny posiada ogromne doświadczenie w zwiększaniu kwalifikacjipielęgniarek i położnych. Kwalifikacje wydane przez Krajowy Instytut Medycznysą honorowane zarówno w instytucjach państwowych jak i prywatnych.

UWAGA! Szczegółowe informacje o przebieguszkolenia, rejestracji, płatnościach oraz wymogach technicznych znajdują sięponiżej w dziale "FAQ - podstawowe informacje o kursie". Kliknij"Zobacz Więcej", aby rozwinąć dział FAQ oraz opinie absolwentów.

PROGRAM KURSU - pobierz 

FAQ - podstawowe informacje o kursie

Najnowsze Opinie Absolwentów

1) Co daje mi ukończenie kursu specjalistycznego wykonania i interpretacji zapisu elektrokardiograficznego dla pielęgniarek i położnych?

Ukończenie kursu specjalistycznegodaje wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania czynności w zakresierealizowanego szkolenia.

Po ukończeniu w/w szkoleniaKursant otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MinistraZdrowia, dzięki któremu uzyskuje kwalifikacje potrzebne do udzielaniaokreślonych świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres danej dziedzinypielęgniarstwa lub dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.

2) Jakie są warunki, aby zapisać się naszkolenie?

Do kursuspecjalistycznego mogą przystąpić pielęgniarki lub położne, które:

- posiadają prawo wykonywania zawodu

3) Ile trwa kurs i w jakim czasie trzeba goukończyć?

Kursprzygotowany jest w oparciu o podstawę programową zatwierdzoną przez MinistraZdrowia. Łącznaliczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego wkontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 108 godzin dydaktycznych:
zajęcia teoretyczne – 50 godzin,
zajęcia praktyczne – 58 godzin.

Kurs realizowany jest zgodniez Harmonogramem kształcenia, udostępnianym indywidualnie uczestnikomkształcenia.

4) Czy dokumenty trzeba odnawiać?

Dokumenty są wydawane na podstawie odpowiednich rozporządzeń i sądożywotnie! Nie wymagają dodatkowych uaktualnień, w związku z czym nie ponosisię dodatkowych kosztów.

5) Jak zapisać się na kurs?

Aby zapisać się na kurs, należy wejść na stronę głównąwww.medical.edu.pl, a następnie odnaleźć i kliknąć właściwy kurs. Po wejściu wszkolenie, należy kliknąć niebieską ikonkę z napisem „zapisz się” i wypełnićformularz rejestracyjny. Do 5 minut po rejestracji, na maila oraz sms’emzostanie wysłany login i hasło użytkownika (w przypadku, kiedy mail lub/i smsnie doszedł, prosimy o kontakt z obsługą klienta pod nr telefonu 22 116 59 59).Przy pomocy otrzymanych danych należy zalogować się na swoje indywidualne kontoi dokonać opłaty. Jeżeli płatność została zrealizowana przelewem internetowym,system w ciągu kilku minut wykryje transakcję i aktywuje szkolenie. Jeślinatomiast opłata nastąpiła przelewem tradycyjnym (dane do przelewu dostępne wzakładce kontakt: http://medical.edu.pl/kontakt w urzędzie pocztowym bądź teżplacówce bankowej, należy skan lub zdjęcie potwierdzenia transakcji wysłać naadres: kontakt@medical.edu.pl. Aktywacja konta nastąpi w ciągu kilku minut odwysłania maila z potwierdzeniem transakcji. Korzystanie z systemu jest możliwieuproszczone, intuicyjne i przyjazne dla użytkownika. Cała procedura nie powinnazająć dłużej niż 5-10 minut.

6) Czy płatność za kursmożna rozłożyć na raty?

Tak. Krajowy Instytut Medyczny każdej osobie zainteresowanej płatnością ratalną, umożliwia rozłożenie całej opłaty na 3 raty. Nie jest wymagane składanie skomplikowanych wniosków, a następnie ich długie rozpatrywanie oraz sprawdzanie zdolności kredytowej itp. Wystarczy podczas rejestracji zaznaczyć chęć płatności ratalnej, a system od razu podzieli opłatę na 3 raty. Brak skomplikowanych formalności wynika z faktu, iż możliwość rozłożenia na raty udzielana jest przez Krajowy Instytut Medyczny bez instytucji pośredniczących.

7) Kiedy możnarozpocząć kurs w przypadku płatności ratalnej?

Kurs można rozpocząć od razu po uiszczeniu pierwszej wpłaty.

8) W jaki sposób możnadokonać opłaty za kurs? Jak otrzymać fakturę?

Płatnościna portalu Krajowego Instytutu Medycznego obsługują Przelewy24 (http://www.przelewy24.pl).Gwarantuje to naszym kursantom najwyższy standard bezpieczeństwa oraznajszerszą gamę możliwości płatniczych. Po zarejestrowaniu się na szkolenie,kursant może dokonać płatności poprzez:

-Przelewinternetowy (wykrywanie płatności w ciągu kilku minut);

-Przekaz/Przelewtradycyjny (możliwość wygenerowania druku do bezpośredniej płatności na poczcielub placówce bankowej);

-Kartękredytową.

Bezpieczeństwotransakcji zapewniają Przelewy24:

http://www.przelewy24.pl/cms,60,polityka_prywatnosci.htm

Generowaniefaktury.

Aby wygenerować fakturę wystarczy w formularzu rejestracyjnymzaznaczyć pole „Proszę o wystawienie faktury” oraz wypełnić dane niezbędne dojej wystawienia. Faktura zostanie automatycznie wygenerowana na koncie kursantapo dokonaniu opłaty. Prosimy nie generować faktury w przypadku, kiedy kursantkorzysta ze zniżki. Należy wówczas napisać maila na adres:kontakt@medical.edu.pl z prośbą o wystawienie żądanego dokumentu.

9) Dokumentacja po ukończeniu kursu.

Po ukończeniu kształcenia,kursant otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu. Wzór dokumentu wynikabezpośrednio z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. wsprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.

10) Jak wygląda procesnauki na platformie Krajowego Instytutu Medycznego i z czego składa się kurs?

Proces nauki odbywa się zgodniez programem kursu zatwierdzonym przez Ministra Zdrowia i udostępnionym przezCKPPIP oraz zgodnie z Harmonogramem kursu udostępnionym przez Organizatorakształcenia.

Materiały dydaktycznezostały opracowane przez Kadrę dydaktyczną Krajowego Instytutu Medycznego,zgodnie z wytycznymi programu kursu.

Istnieje możliwość pobranialub wydrukowania materiałów dydaktycznych, które są udostępniane kursantompoprzez intuicyjną i łatwą w obsłudze platformę.

W raziejakichkolwiek pytań bądź problemów, należy kontaktować się z obsługą portalu:infolinia: 22 116 59 59 mail: kontakt@medical.edu.pl

11) Czym są„testy cząstkowe”?

„Testy cząstkowe”, są to testy wielokrotnego wyboru sprawdzającewiedzę pod koniec omawiania każdego tematu. W momencie niezaliczenia testucząstkowego można nieodpłatnie podejść do testu ponownie, aż do skutku.  Wkażdej chwili istnieje możliwość powrotu do materiałów, mechanizm ten pozwalalepiej zapoznać się z przygotowanym materiałem.

12) Czym jest „PracaZaliczeniowa”?

Praca zaliczeniowa polega na napisaniu eseju na wybrany przezsiebie temat z dostępnych tematów na platformie. Praca zaliczeniowa powinnazawierać 1-2 strony a4 napisane osobiście przez kursanta w notatniku dostępnympod wyborem tematu pracy zaliczeniowej.

13) Czym jest"Test generalny"?

„Test generalny” jest ostatnim szczeblem do zakończenia kursu.„TEST GENERALNY” składa się z 30 pytań losowo wybranych ze wszystkich „testówcząstkowych”. Próg zaliczenia „TESTU GENERALNEGO” to 25/30. W razieniepowodzenia na teście generalnym można nieodpłatnie przystąpić do testuponownie, aż do skutku.

14) Czym jest„Formularz kontaktowy”?

„Formularz kontaktowy” wypełnia się po zaliczeniu ostatniego„TESTU GENERALNEGO”. Wypełnienie „formularza kontaktowego” jest niezbędne,ponieważ zapisane w nim dane są potrzebne do wystawienia zaświadczenia MinistraZdrowia. Należy zwrócić uwagę na wielkość liter oraz poprawność wpisanychdanych. Jest to bardzo ważne, ponieważ treść z „formularza kontaktowego” jestzamieszczana bezpośrednio na dokumentacji.

15) Jak wyglądaodbiór dokumentacji poświadczającej ukończenie kursu?

Uczestnik kursu,otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem udostępnionym w RozporządzeniuMinistra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowegopielęgniarek i położnych po złożeniu i uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminukońcowego.

16) Jakie są minimalnewymogi techniczne?

Należy posiadać komputer PC lub inne urządzenie, które posiadazainstalowany moduł Flash Player w przeglądarce (kliknij aby zainstalować).Urządzenie winno odtwarzać poprawnie dźwięk w formacie MP3 oraz posiadać rozdzielczośćekranu w poziomie nie mniejszą niż 1100 pixeli.

17) Jaka przeglądarkanajlepiej współpracuje z platformą?

Do prawidłowej funkcjonalności platformy wymagana jest jedna znajnowszych wersji przeglądarek: Internet Explorer, Mozilla Firefox lub GoogleChrome. Ponadto przeglądarka powinna obsługiwać JavaScript oraz akceptować danezapisywane w plikach Cookie.

18) Jak skorzystać zdofinansowania Urzędu Pracy na szkolenia organizowane przez Krajowy InstytutMedyczny?

Każda osoba zarejestrowana w urzędzie pracy posiada możliwośćubiegania się o dofinansowanie na kursy organizowane przez Krajowy InstytutMedyczny do wysokości bonu szkoleniowego. Wartość bonów szkoleniowychnajczęściej oscyluje w granicach od 4000 zł do 6000 zł., dzięki czemu kursantma możliwość realizacji nawet kilku kursów. Zainteresowanych prosimy o kontaktz Krajowym Instytutem Medycznym przed udaniem się do urzędu Pracy celemustalenia szczegółów dot. dalszej współpracy. Krajowy Instytut Medycznywidnieje w rejestrze instytucji szkoleniowych pod numerem: 2.02/00151/2020.

19) Czy można uzyskaćzniżkę na kolejny kurs?

Absolwenci Krajowego Instytutu Medycznego, na każde kolejne szkolenie otrzymują 10% zniżki. System nalicza rabat automatycznie przy zgłoszeniu na kolejny kurs.

Dodatkowo, jeśli kwota zamówienia w koszyku zawiera się w przedziałach z poniższej tabeli, otrzymasz rabat:

OdDoRabat
2000 PLN3000 PLN10 %
3000 PLN5000 PLN15 %
5000 PLN10000 PLN20 %

Olga Wtulich: Dzięki materiałom zawartym w kursie bardzo szybko przyswoiłam podstawy oraz rozszerzone informacje dotyczące EKG. Z łatwością wykonam i opiszę elektrokardiogram. Potrafię rozróżnić migotanie przedsionków, zawał i inne nieprawidłowości występujące w zapisie. 

Izabela Winiarek - Ciepłucha: kurs super. Polecam.

Anna: Forma kursu pozwalająca swobodną naukę w miarę wolnego czasu. Jestem bardzo zadowolona. Materiały obszerne, przystępnie napisane, 

Teresa Firlej: BARDZO DOBRY

Agata: Kurs bardzo dobrze zorganizowany, nie sprawiający trudności, zawierający dużo informacji. Polecam

Joanna: Bardzo przyjemna forma kursu, na pewno to nie ostatni mój kurs zrobiony w ten sposób. 

Ania: Kurs przydatny Pielęgniarkom/Pielęgniarzom.

Małgorzata Przyjacielska: Kurs ciekawy ,wykłady interesujące,forma przystępna,zrozumiała.Polecam.

Anna B.: Kurs w bardzo przyjemnej formie, a do materiałów mogę wracać również w przyszłości.

Alina Bielikowicz: Kurs bardzo rzetelny, materiały do przerobienia przekazane w dostępnej formie, można spędzić nad nimi dowolna ilość czasu i to co jest najważniejsze w dowolnej porze dnia, wtedy kiedy praca i inne obowiązki na to pozwalają. Bardzo dużo nauczyłam się na tym kursie co było pomocne i możliwe do wykorzystania podczas stażu. Oczywiście ogromną zaletą jest to, że samemu można dobrać sobie placówkę do stażu, jest to ogromną pomocą w zorganizowaniu sobie pracy na odrobienie godzin stażowych. Polecam kurs.

Maria Lipińska: Kurs w bardzo przystępnej formie. Wykłady dostosowane do potrzeb kursanta. Opisane zjawiska w bardzo jasny i klarowny sposób umożliwiające wykonanie testów. Bardzo dobry kontakt z działem obsługi. 

Jolanta Błońska : Dostępne materiały dobrze przygotowują do egzaminu i zdobytej wiedzy .

Żelazna Małgorzata: Kurs dostępny, zrozumiały , materiały bardzo dobrze udostępnione.Wszystko sprawnie , profesjonalnie zorganizowane i dostępne .

Irena: Już poleciłam kurs koleżankom z pracy :) Jak dla mnie bardzo dogodne warunki realizacji kursu. Możliwość opłaty za kurs w formie nieoprocentowanych rat, bezproblemowy kontakt z obsługa portalu i co najważniejsze mogłam realizować kurs we własnym tempie. Serdecznie polecam! 

Aleksandra : Łatwa dostępność do materiałów. Nie musiałam czekać na utworzenie się grupy, co było bardzo ważne, bo musiałam szybko zrobić taki kurs. Polecam. 

Edyta N: Kurs oceniam bardzo dobrze, przekazuje duży zakres wiedzy. Jestem bardzo zadowolona. 

Joanna W: Dobry kur. Zawiera wszelkie niezbędne do pracy informacje. Dla mnie atrakcyjne okazało się też rozłożenie płatności na raty. Za to ogromny plus. Polecam

Marek: Super kurs, nauczyłem się wszystkiego co było mi potrzebne. polecam!!!!

Oktawia P: Jestem ogromnie zadowolona. Wiedza konkretna, rzetelna i dobrze przygotowująca do pracy.

Marta Z: Z czystym sumieniem będę polecać kurs innym pielęgniarkom i położnym. Kurs na wysokim poziomie i przede wszystkim wygoda, że mogę go realizować kiedy chcę. Super! :)

Katarzyna: Widać, że kurs przygotowywały osoby z doświadczeniem i ogromną wiedzą. Jestem bardzo zadowolona

Bożena P: Polecam kurs!!!!

Alina K: Kurs skonstruowany jest w sposób czytelny i jasny. Materiały w kursie pozwalają na odpowiedź na pytania zawarte w testach. Polecam